Stichting Museum Buurtspoorweg

De stichting Museum Buurtspoorweg: we vertellen u graag over het ontstaan ervan. Reeds in 1948 ondernam een kleine groep geïnteresseerden, onder wie de eerste secretaris van Museum Buurtspoorweg, pogingen om te komen tot een ‘levend’ museum op het gebied van railvervoer. Helaas was de tijd er toen niet rijp voor, hoewel in 1951 een voorbeeld werd gegeven doordat een groep in Wales de smalsporige ‘Talyllyn Railway” van de ondergang wist te redden.

Pas in 1965 ontstond, mede onder invloed van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (NVBS), de Tramstichting. Na een tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe in 1963, richtte een groep belangstellenden in het Oosten van het land het ‘Comité Vrienden van het Trammuseum’op. Als basis koos men de voormalige gasfabriek aan de spoorlijn Enschede Zuid-Broekheurne grens.

In 1967 kwam uit deze groep Museum Buurtspoorweg voort. De stichting Museum Buurtspoorweg werd op 21 februari 1967 opgericht met als doel: het oprichten en in standhouden van een ‘levend’ lokaalspoorwegmuseum in de ruimste zin des woords. Daartoe behoren:

  • de verwerving van historisch (spoorweg-)materieel, dit zoveel mogelijk in de originele staat restaureren en het in exploitatie brengen ervan op een toeristische lokaalspoorlijn;
  • het verzamelen van andere spoorwerktuigen en -voorwerpen van historische waarde, deze tentoon te stellen en zo mogelijk weer dienstbaar te maken aan het spoorwegbedrijf.

Al spoedig bleek, dat tussen 1948 en 1967 zeer veel Nederlands lokaalspoormaterieel door de slopershamer verloren was gegaan. Toch heeft Museum Buurtspoorweg – geholpen door vele donaties, steun van relaties en de krachtige inzet van vrijwilligers – een behoorlijke collectie kunnen opbouwen, die een goed beeld geeft van een Nederlands lokaalspoorwegbedrijf in de grensstreek anno 1900 – 1920.

 

Stichting Museum Buurtspoorweg

Station Hengelo rond 1900.